Bản tin tháng địa phương

'Tiêu chí - hình thức thể hiện: 
Tổng hợp/phân tích thông tin về địa phương trong một tháng.
*/ Làm trên trình duyệt PP+
*/ Tóm tắt nội dung tất cả các tin, bài trong tuần.
*/ Thống kê, so sánh số liệu sinh động.
*/ Có bảng, biểu minh họa
Nguồn theo dõi: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; Báo in, Báo mạng điện tử cấp trung ương; Báo địa phương.

Liên hệ
Thêm vào giỏ