Bản tin kinh tế địa phương

  

Liên hệ
Thêm vào giỏ

*/ Tổng hợp các tin tức, sự kiện lớn, nóng của tình hình kinh tế đất nước, cũng như các chỉ thị, chính sách liên quan đến các hoạt động kinh tế của cả nước. 
*/ Phân tích, nhận định của các chuyên gia về tình hình kinh tế trong nước, dự báo xu hướng phát triển kinh tế thời gian tới...
* /Phản ánh nhưng mô hình phát triển kinh tế đặc thù cho các vùng miền, địa phương. Phản ánh những chủ trương, đường lối, chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước tại một số địa phương đã thực hiện thành công....