Bản tin kinh nghiêm thu hút đầu tư

  

Liên hệ
Thêm vào giỏ

Tổng hợp tất cả các tin về mô hình, kinh nghiệm, các chiêu thức nhằm thu hút được đầu tư vào tỉnh mà các tỉnh khác đã làm thành công - bản tin này phục vụ lãnh đạo tỉnh có thể tham khảo, đưa ra quyết sách cho Tỉnh mình.